Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78187
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phài thu tại Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Một Thành Viên Phước Thành tại Hậu Giang
Authors: Vương, Quốc Duy
Thị, Yến Nhi
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại MTV Phước Thành. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và khoản phải thu tại Công ty.
Description: 188 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78187
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.72.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.