Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7823
Title: Sử dụng các dạng sinh khối artemia khác nhau để ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Authors: Nguyễn, Văn Hòa
Lê, Văn Thông
Nguyễn, Duy Khánh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định dạng sinh khối Artemia thích hợp nhất trong ương tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) để cho kết quả tối ưu về tăng trưởng và tỉ lệ sống của hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng từ PL10 đến PL40. Thí nghiệm bao gồm 4 nghiệm thức thức ăn: i) thức ăn Grobest chuyên dùng cho tôm thẻ (Pcom ), ii) sinh khối Artemia tươi (ArtLive), iii) sinh khối Artemia đông lạnh (ArtFrozen), iv) sinh khối Artemia ngâm trong nước muối bão hòa (ArtBrine). Các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên và mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Tôm thí nghiệm có chiều dài ban đầu trung bình là 9,22 mm (tương đương 0,009 g/con). Mật độ ương là 10 con/lít với thời gian ương kéo dài 35 ngày. Kết quả sau 35 ngày ương, tốc độ tăng trưởng của tôm về chiều dài và khối lượng ở các nghiệm thức khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Chiều dài và khối lượng đạt cao nhất ở nghiệm thức ArtFrozen lần lượt là 51,13 mm và 0,877g, thấp nhất ở nghiệm thức ArtBrine lần lượt là 47,22 mm và 0,724g. Tỉ lệ sống cao nhất lần lượt ở 2 nghiệm thức ArtFrozen và ArtLive tương ứng là 88,89% và 85,67%, thấp nhất ở nghiệm thức ArtBrine(81,22%). Tỉ lệ sống ở các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê so (p<0,05). Chính vì vậy, việc sử dụng sinh khối Artemia tươi và đông lạnh để ương hậu ấu trùng tôm thẻ là tốt nhất.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7823
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
384.54 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.