Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7830
Title: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán đáp ứng cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sản xuất dịch vụ Đại học Cần Thơ
Authors: Phan, Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn, Thị Diễm Mi
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán tại các trung tâm sản xuất dịch vụ của Trường Đại học Cần Thơ. Xây dựng hệ thống thông tin kế toán tại các trung tâm sản xuất dịch vụ của Trường Đại học Cần Thơ trong điều kiện tự chủ tài chính. Đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm thay đổi và hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị được khảo sát.
Description: 204 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7830
ISSN: B1506857
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
18.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.84.132.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.