Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7844
Title: Nghiêm cứu giảm lượng tỉ lệ lượng thức ăn viên khi nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh theo công nghệ biofloc.
Authors: Trần, Ngọc Hải
Châu, Tài Tảo
Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định giảm tỉ lệ lượng thức ăn viên thích hợp nhất cho sự sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức: (i) Cho ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất (đối chứng), (ii) Giảm 5% lượng thức ăn viên, (iii) Giảm 10% lượng thức ăn viên và (iv) Giảm 15% lượng thức ăn viên. Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, bể nuôi tôm có thể tích 10m3, thể tích nuôi 6m3, độ mặn 15‰, tỉ lệ C:N=12:1. Tôm nuôi có khối lượng ban đầu là 0,0075±0,01g và chiều dài 1,0±0,01cm. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 90 ngày nuôi các yếu tố môi trường nước (nhiệt độ, pH, TAN, NO2-) nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm thẻ chân trắng. Nghiệm thức giảm 5% lượng thức ăn viên tôm có chiều dài 11,6 cm, khối lượng trung bình 14,66 g/con lớn nhất nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tỉ lệ sống (68,8%) và năng suất (3,8kg/m3) của tôm ở nghiệm thức giảm 5% lượng thức ăn viên khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức đối chứng, tuy nhiên khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 2 nghiệm thức còn lại. Hệ số thức ăn FCR của nghiệm thức giảm 5% lượng thức ăn viên (1,07) thấp nhất, khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Từ đó cho thấy có thể giảm 5 % lượng thức ăn viên khi nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh theo công nghệ biofloc.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7844
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.