Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/785
Title: Vai trò của ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII
Authors: Đặng, Công Thức
Keywords: Ngân hàng chính sách xã hội
Việt Nam
Kinh tế và xã hội
Đại hội Đảng
Nghị quyết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.122-126
Abstract: Những cơ sở khoa học và thực tiễn đảm bảo khả năng của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/785
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.