Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7865
Title: Nghiên cứu ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng(Litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc với các nguồn cacbon khác nhau
Authors: Châu, Tài Tảo
Trần, Ngọc Hải
Lê, Minh Thông
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm ra nguồn cacbon thích hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng ương theo công nghệ biofloc. Thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức (i) Không bổ sung nguồn cacbon (đối chứng), (ii) bổ sung nguồn cacbon từ bột mì, (iii) bổ sung nguồn cacbon từ bột cám lau mịn; (iv) bổ sung nguồn cacbon kết hợp giữa bột cám lau mịn và bột mì với lệ 1:1, và (v) bổ sung nguồn cacbon từ rỉ đường, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, bể ương có thể tích 500 lít, độ mặn 30‰, mật độ 150 con/lít. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiều dài Postlarvae 12 ở nghiệm thức bổ sung rỉ đường (10,18±0,15 mm) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Ở Postlarvae 12 tỷ lệ sống (52±5,1%) và năng suất (78±8 con/lít) ở nghiệm thức bổ sung rỉ đường cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Vậy bổ sung rỉ đường trong ương ấu trùng tôm thẻ chân trắng theo công nghệ Biofloc là tốt nhất
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7865
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
714.18 kBAdobe PDF
Your IP: 3.228.10.34


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.