Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7869
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Châu Thành tỉnh Tiền Giang
Authors: Phan, Đình Khôi
Trần, Nhật Tâm
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Châu Thành -Tiền Giang từ năm 2015 đến năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tìm ra những thuận lợi, khó khăn, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp giúp ngân hàng tăng trưởng quy mô hoạt động tín dụng.
Description: 66 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7869
ISSN: B1502199
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.