Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7870
Title: Nghiên cứu khả năng hấp thu đạm (N) và lân (P) của rong câu (Gracilaria sp.) từ nước thải nuôi tôm sú thâm canh với mật độ rong câu khác nhau
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Lê, Ngọc Huy
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: . Nghiên cứu khả năng hấp thụ đạm (N) và lân (P) của rong câu (Gracillaria sp.) trong nước thải nuôi tôm sú thâm canh (độ mặn 15‰) với mật độ rong câu khác nhau được thực hiện trong 7 ngày. Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức ở điều kiện không sục khí và có sục khí, trong đó hai nghiệm thức đối chứng không có rong câu và 4 nghiệm thức còn lại với mật độ rong câu 1 kg/m3 và 2 kg/m3 và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần và bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy hiệu suất xử lý hợp chất đạm (TAN, NO3-, TN) và lân (PO43- và TP) trong nước thải đạt cao nhất ở nghiệm thức có sục khí và mật độ rong câu 2 kg/m3 cho chất lượng nước đạt tiêu chuẩn QCVN 02 - 19: 2014/BNNPTNT. Hơn nữa, thành phần sinh hóa rong câu sau thí nghiệm cũng được cải thiện đáng kể so với ban đầu.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7870
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
696.26 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.