Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78785
Title: Đánh giá mức sống dân cư của hộ gia đình tại thành phố Cần Thơ năm 2020
Authors: Phạm, Lê Thông
Lưu, Trương Thủy Liễu
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá mức sống dân cư của hộ gia đình giữa hai khu vực thành thị và nông ở thành phố Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mứcsống dân cư của hộ gia đình ở TPCT.
Description: 58 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78785
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.