Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7881
Title: Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) siêu thâm canh theo công nghệ biofloc với chế độ che sáng khác nhau
Authors: Trần, Ngọc Hải
Châu, Tài Tảo
Hồ, Thế Dương
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra cường độ ánh sáng thích hợp cho sự hình thành biofloc, tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm chân trắng nuôi siêu thâm canh trong bể để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức cường độ ánh sáng khác nhau: (i) không che lưới (đối chứng), (ii) che một lớp lưới, (iii) che 2 lớp lưới; (iv) che 3 lớp lưới, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, cách bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, trong điều kiện có mái che. Bể composit sử dụng trong thí nghiệm có thể tích 10m3 và bố trí 6m3 nước được duy trì độ mặn ở 15‰. Tôm thẻ chân trắng (PL10) có khối lượng ban đầu trung bình là (0,011 g/con) được nuôi với mật độ (500 con/m3). Rỉ đường được bổ sung vào hệ thống nuôi để đảm bảo tỉ lệ C:N là 12:1. Sau 6 tuần nuôi tôm thẻ trong hệ thống biofloc với cường độ ánh sáng khác nhau cho thấy có ảnh hưởng đến sự hình thành biofloc, tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm. Đặc biệt, chiều dài và khối lượng của tôm cao nhất ở nghiệm thức không che lưới (5,86 cm và 1,99 g), chiều dài của tôm thấp nhất với nghiệm thức che 2 lớp lưới (4,99 cm) và khối lượng thấp nhất của tôm ở nghiệm thức che 3 lớp lưới (1,26 g). Thêm vào đó, ở nghiệm thức không che lưới tỉ lệ sống của tôm cao nhất (88,2%) và năng xuất cao nhất (0,74 kg/m3). Kết quả cho thấy nghiệm thức không che lưới với cường độ ánh sáng dao động trung bình (28,5-8096,2 lux) tôm có tăng trưởng và tỉ lệ sống tốt nhất.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7881
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.