Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7882
Title: Thành phần động vật nổi ở kênh Búng Xáng của Thành phố Cần Thơ
Authors: Võ, Nam Sơn
Bùi, Thị Thúy Huyên
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm xác định tính đa dạng thành phần loài thực vật nổi và sử dụng chúng làm sinh vật chỉ thị trong đánh giá chất lượng nước. Nghiên cứu được thực hiện theo chu kỳ nước lớn và nước ròng từ tháng 9-10/2018 ở kênh Búng Xáng của thành phố Cần Thơ. Tổng cộng có 3 điểm thu mẫu (đầu kênh, giữa kênh và cuối kênh) với 3 đợt thu. Kết quả cho thấy đã xác định được 117 loài thực vật nổi, trong đó Chlorophyta có thành phần loài phong phú nhất (46 loài, 39%), kế đến là Euglenophyta (34 loài, 29%), các nhóm còn lại biến động từ 2-19 loài (2-16%). Có sự tương đồng khá cao về thành phần loài thực vật nổi giữa các điểm thu mẫu cũng như giữa thời điểm nước lớn và nước ròng. Chỉ số tương đồng Sorensen dao động từ 0,64-0,83. Mật độ thực vật nổi trung bình ở cuối kênh (423.538±362.042 cá thể/L) cao hơn các điểm thu khác. Chỉ số đa dạng H’ trung bình biến động từ 1,60±0,2 đến 1,68±0,27 và từ 1,60±0,26 đến 1,68±0,17 lần lượt cho thời điểm nước lớn và nước ròng. Nhìn chung chất lượng nước ở các điểm thu mẫu có mức độ ô nhiễm trung bình.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7882
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.