Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7882
Nhan đề: Thành phần động vật nổi ở kênh Búng Xáng của Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Võ, Nam Sơn
Bùi, Thị Thúy Huyên
Từ khoá: Nuôi trồng thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm xác định tính đa dạng thành phần loài thực vật nổi và sử dụng chúng làm sinh vật chỉ thị trong đánh giá chất lượng nước. Nghiên cứu được thực hiện theo chu kỳ nước lớn và nước ròng từ tháng 9-10/2018 ở kênh Búng Xáng của thành phố Cần Thơ. Tổng cộng có 3 điểm thu mẫu (đầu kênh, giữa kênh và cuối kênh) với 3 đợt thu. Kết quả cho thấy đã xác định được 117 loài thực vật nổi, trong đó Chlorophyta có thành phần loài phong phú nhất (46 loài, 39%), kế đến là Euglenophyta (34 loài, 29%), các nhóm còn lại biến động từ 2-19 loài (2-16%). Có sự tương đồng khá cao về thành phần loài thực vật nổi giữa các điểm thu mẫu cũng như giữa thời điểm nước lớn và nước ròng. Chỉ số tương đồng Sorensen dao động từ 0,64-0,83. Mật độ thực vật nổi trung bình ở cuối kênh (423.538±362.042 cá thể/L) cao hơn các điểm thu khác. Chỉ số đa dạng H’ trung bình biến động từ 1,60±0,2 đến 1,68±0,27 và từ 1,60±0,26 đến 1,68±0,17 lần lượt cho thời điểm nước lớn và nước ròng. Nhìn chung chất lượng nước ở các điểm thu mẫu có mức độ ô nhiễm trung bình.
Mô tả: 13tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7882
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.