Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7883
Title: Ảnh hưởng của việc tăng độ mặn đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của sò huyết (Anadara granosa)
Authors: Ngô, Thị Thu Thảo
Phùng, Thị Trân
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc tăng độ mặn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của sò huyết (Anadara granosa) giai đoạn giống. Thí nghiệm gồm có 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại:1) Duy trì 15‰ trong suốt quá trình nuôi, 2) Tăng lên 20‰ trong 15 ngày đầu sau đó giữ nguyên, 3) Tăng lên 20‰ trong 15 ngày đầu sau đó tăng tiếp 5‰ trong 15 ngày tiếp theo và giữ nguyên, 4) Tăng lên 20‰ trong 15 ngày đầu sau đó tăng tiếp 5‰ trong 15 ngày tiếp theo và tiếp tục tăng thêm 5‰ sau đó giữ nguyên. Sò huyết được cho ăn hằng ngày bằng tảo thu từ hệ thống cá rô phi-nước xanh kết hợp với thức ăn tổng hợp Lansy ZM. Kết quả sau hai tháng ương cho thấy tăng trưởng và tỷ lệ sống của sò huyết ở nghiệm thức NT1 cao hơn và khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức khác (p<0,05). Tăng trưởng về khối lượng của nghiệm thức NT1 (0,69±0,01%) cao hơn nghiệm thức NT2 (0,61±0,01%), NT3 (0,61±0,01%) và NT4 (0,61±0,01%). Tỷ lệ sống đạt cao nhất ở nghiệm thức NT1 (62,5±15,15%) và thấp nhất ở nghiệm thức NT3 (26,67±11,27%) sau 45 ngày nuôi. Nghiên cứu này cho thấy sò huyết giống cỡ (0,8-1,2g) nuôi ở độ mặn 15‰ đạt tỷ lệ sống và tăng trưởng cao nhất
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7883
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
666.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.