Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79013
Title: Kế toán các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải trả người bán tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Nguyễn Vũ
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thị Lan Duyên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải trả người bán tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giải Pháp Công Nghệ Tin Học Nguyễn Vũ. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải trả người bán tại công ty.
Description: 142 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79013
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.