Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7920
Title: Ảnh hưởng của mật độ nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) khác nhau kết hợp với rong câu (Gracilaria sp.)
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Lê, Thị Út
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nuôi mật độ tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) khác nhau kết hợp với rong câu (Gracilaria sp.) nhằm xác định mật độ nuôi thích hợp cho sự sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức mật độ khác nhau (100, 200, 300, 400 và 500 con/m3) và mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Bể nuôi có thể tích 150 lít (chứa 130 lít nước), độ mặn 10‰, tất cả các nghiệm thức có cùng mật độ rong câu là 2 kg/m3 và tôm được cho ăn 75% nhu cầu với 4 lần/ngày. Tôm nuôi có khối lượng trung bình ban đầu là 0,43±0,04 g. Sau 60 ngày nuôi, chất lượng nước ở các nghiệm thức 100, 200 và 300 con/m3 có hàm lượng TAN, NO2- thấp hơn so với các nghiệm thức 400 và 500 con/m3. Tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống ở các nghiệm thức 100, 200 và 300 con/m3 cao hơn có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với các mật độ còn lại. Màu sắc và mùi của tôm tươi; màu, mùi, vị và độ dai của tôm luộc ở mật độ từ 100 đến 300 con/m3 tốt hơn các mật độ còn lại. Hơn nữa, mật độ nuôi 300 con/m3 đạt năng suất cao.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7920
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
473.57 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.