Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7923
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Nguyễn, Thị Cẩm Nhung Em
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ đối với hai công ty khách hàng. Từ đó, đánh giá quy trình kiểm toán thực tế khoản mục hàng tồn kho của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ tại hai công ty khách hàng trên. So sánh quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ với Chương trình kiểm toán mẫu (VACPA). Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ.
Description: 234 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7923
ISSN: B1506846
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
754.9 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.