Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79343
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Tấn Tài
Trương, Kim Phượng
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán tại Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ nhằm nhận thấy được những vấn đề còn tồn tại trong quy trình, từ đó đưa ra những giải pháp để hoàn thiện quy trình, giúp cho kết quả về kiểm toán khoản mục nợ phải trả người bán ngày càng tốt hơn.
Description: 170 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79343
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.