Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7935
Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ
Authors: Lê, Phước Hương
Nguyễn, Lê Thiện Anh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, từ đó đề ra một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Description: 101 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7935
ISSN: B1501942
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.