Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/794
Title: Đoàn thanh niên Ngân hàng Trung ương nhìn lại để bước tiếp
Authors: Nguyễn, Thảo Minh
Keywords: Đoàn thanh nhiên
Ngân hàng Trung ương
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.149-151
Abstract: Chủ tich Hồ Chí Minh từng nói "Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ". Với thế hệ trẻ Ngân hàng Trung ương, sự hăng hái đó là dấu ấn đậm nét nhất xuyên suốt năm qua - năm hoạt động đầu tiên của nhiệm kỳ chuyển giao 2017 - 2022...
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/794
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.