Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79406
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cố phần Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Tây Đô
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Kiều Gia Nguyên
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Tây Đô trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng và giúp nâng cao lợi nhuận cho chi nhánh.
Description: 76 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79406
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.