Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79418
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thúy Hằng
Nguyễn, Thị Cẩm Thu
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kiểm toán Tiền lương và các khoản trích theo lương theo quy trình tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ. Trong quá trình kiểm toán thực tế tại A&C – Chi nhánh Cần Thơ, nhận thấy được những ưu điểm, khuyết điểm của quy trình, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán lương và các khoản trích theo lương tại A&C – Chi nhánh Cần Thơ.
Description: 98 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79418
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.57 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.