Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7952
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nông dược Miền Nam
Authors: Đàm, Thị Phong Ba
Danh, Thành Hiếu
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Nông Dược Miền Nam. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty thông qua các chỉ tiêu tài chính. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Nông Dược Miền Nam.
Description: 93 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7952
ISSN: B1402802
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.