Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/796
Title: Những cơ hội, thách thức và đề xuất giải pháp trong hoạt động ngân hàng năm 2018
Authors: Nguyễn, Minh Phong
Nguyễn, Trần Minh Trí
Keywords: Ngân hàng
Cơ hội
Thách thức
Hoạt động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.36-42
Abstract: Năm 2018 là năm mang lại cho hệ thống ngân hàng Việt Nam nhiều cơ hội và cũng không ít thách thách thức, nổi bật là: chất lượng tài sản, hệ số tín nhiệm và sức mạnh chung toàn hệ thống được cải thiện khá rõ rệt theo ghi nhận trong nhiều báo cáo quốc gia và quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư giúp tăng khả năng mở rộng tổng cầu tín dụng và năng lực trả nợ của các doanh nghiệp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/796
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.