Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7969
Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Liễu
Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty thông qua các chỉ tiêu tài chính. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
Description: 202 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7969
ISSN: B1502015
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.