Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7971
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH thương mại Loan Anh
Authors: Nguyễn, Tấn Tài
Dương, Thị Hạnh Trinh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty TNHH Thƣơng Mại Loan Anh trong tháng 6 năm 2018. Phân tích tình hình vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty trong giai đoạn 2015 – 2017. Phân tích một số tỷ số tài chính có liên quan đến vốn bằng tiền và các khoản phải thu. Đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty. Đề xuất giải pháp thích hợp để hoàn thiện và nâng cao công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của công ty trong thời gian tới.
Description: 214 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7971
ISSN: B1501990
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
28.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.