Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79772
Title: Đổi mới mô hình hợp tác xã nông nghiệp (1955-2021)
Authors: Trần, Thị Thái
Keywords: Hợp tác xã nông nghiệp
Đổi mới mô hình
1955-2021
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 374 .- Tr.21-27
Abstract: Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 11-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Đáp ứng lời kêu gọi của Người, ngày 8-3-1948, HTX thủy tinh Dân Chủ được thành lập tại chiến khu Việt Bắc, mở đầu cho sự ra đời và phát triển của kinh tế HTX ở Việt Nam. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tháng 8-1955, Trung ương chủ trương xây dựng một số HTX nông nghiệp (HTXNN) bậc thấp tiến dần lên bậc cao. Kể từ đó đến nay, mô hình HTXNN có nhiều thay đổi theo tình hình chung của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79772
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.