Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79784
Title: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quét sạch chủ nghĩa cá nhân với xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Authors: Nguyễn, Trọng Phúc
Keywords: Hồ Chí Minh
Đạo đức cách mạng
Chủ nghĩa cá nhân
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 374 .- Tr.28-33
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng "Chủ nghĩa cá nhân" là thứ vi trùng độc hại, là nguồn gốc sinh ra mọi căn bệnh nguy hiểm như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, hẹp hòi, thiếu kỷ luật, địa phương, cục bộ và nhiều tiêu cực khác. Chỉ có cá nhân quét sạch chủ nghĩa cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên mới thật sự tiến bộ, hoàn thành trách nhiệm là người lãnh đạo. Thực hiện chỉ dẫn của Người, hiện nay Đảng đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo yêu cầu, nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (10-2021). Phải tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng theo gương Hồ Chí Minh, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79784
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.