Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7987
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Ninh Kiều Riverside Hotel – Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Trần, Thị Bích Duyên
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá mức độ trung thành của nhân viên tại Ninh Kiều Riverside Hotel – Cần Thơ. Xác định các nhóm nhân tố liên quan đến công việc ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại Ninh Kiều Riverside Hotel – Cần Thơ. Đồng thời xác định mối liên hệ giữa tính cách của đáp viên và nhận thức của họ về các nhân tố liên quan đến công việc. Đề xuất các giải pháp nâng cao lòng trung thành của nhân viên tại Ninh Kiều Riverside Hotel – Cần Thơ.
Mô tả: 130 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7987
ISSN: B1510271
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.