Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7998
Title: Nghiên cứu nuôi kết hợp rong câu (Gracilaria sp.) và tôm sú (Penaeus monodon) trong giai lưới với các mật độ khác nhau
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Nguyễn, Lưu Đông Khoa
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nuôi kết hợp các mật độ tôm sú (Penaeus monodon) khác nhau với rong câu (Gracilaria sp.) trong giai lưới đặt trong ao quảng canh cải tiến. Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức với 3 mật độ nuôi (2, 4 và 6 con/m2), trong đó 3 nghiệm thức nuôi đơn tôm được cho ăn 100% nhu cầu (theo khối lượng thân) và 3 nghiệm thức nuôi kết hợp tôm sú-rong câu (mật độ rong câu 0,5 kg/m2) cho ăn 50% nhu cầu tương ứng với từng mật độ nuôi. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, tôm sú có khối lượng trung bình ban đầu 1,07 g được thả nuôi trong giai lưới 16 m2 trong 4 tháng. Kết quả cho thấy, ở cùng mật độ nuôi thì tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống và năng suất của tôm nuôi kết hợp cho ăn 50% nhu cầu đạt tương đương hoặc tốt hơn (p>0,05) so với nuôi đơn cho ăn theo nhu cầu, và chi phí thức ăn có thể giảm được từ 36,3% đến 47,9%. Khi xét về mật độ nuôi, nuôi kết hợp tôm rong câu ở mật độ 4 con/m2 cho ăn 50% nhu cầu có thể cho kết quả tối ưu về tăng trưởng, tỉ lệ sống và năng suất, đồng thời màu sắc và thành phần hóa học thịt tôm không thay đổi.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7998
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
673.59 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.