Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8000
Title: Thử nghiệm nuôi lươn đồng (Monopterus albus Zuiew,1793) kết hợp rau ngỗ (Enhydra fluctuans Lour) với các hình thức khác nhau
Authors: Hứa, Thái Nhân
Trần, Ngọc Hải
Nguyễn, Thị Thúy An
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra phương pháp nuôi kết hợp lươn với rau ngỗ tốt nhất cho mô hình nuôi kết hợp lươn với rau ngỗ nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tăng năng suất trong mô hình nuôi lươn và rau. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên gồm 3 nghiệm thức (NT) với 3 hình thức nuôi kết hợp khác nhau gồm kết hợp gián tiếp (NT1, hàng tuần dùng 100% nước lươn cung cấp dinh dưỡng cho rau), nuôi lươn kết hợp trực tiếp với rau trong cùng 1 bể (NT2) và nuôi lươn kết hợp rau theo mô hình aquaponic (NT3). Lươn (khối lượng trung bình 52 g/con) được bố trí với mật độ 1,5 kg/bể 9,4 kg/m3 và rau ngỗ giống ban đầu là 1 kg/bể (cả thân và gốc). Lươn được cho ăn thức ăn viên (40% đạm) 1 lần/ngày theo nhu cầu. Thời gian thí nghiệm là 95 ngày. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu môi trường TAN (0,25-7,41mg/L), NO2-N (0,27-1,91 mg/L), NO3-N (31,28-57,69 mg/L), PO4 (8,54-9,83 mg/L).Tăng trưởng ngày về khối lượng 0,15 g/con và chiều dài (0,014 cm/ngày) của lươn cao nhất ở NT2, chênh lệch không quá lớn so với NT1 0,08 cm/ngày và 0,095 g/ngày, ở NT3 là 0,011 cm/ngày và 0,124 g/ngày. Sinh khối rau ở NT3 là cao nhất 3,4 kg/m2 khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với NT1 1,8 kg/0,5m2 và NT2 0,98 kg/0,5m2. Nhìn chung năng suất của rau ngỗ khi trồng kết hợp với nuôi lươn đồng trong mô hình aquaponic cho năng suất cao hơn so với các phương thức trồng khác.
Description: 11tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8000
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
872.68 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.