Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8015
Title: Đánh gia quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Lê, Minh Trí
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại công ty Cổ phần AMA và công ty Cổ phần LEE. Đánh giá quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán của công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ. Đề xuất những giải pháp góp phần làm hoàn thiện hơn quy trình kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh Cần Thơ.
Description: 145 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8015
ISSN: B1506922
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.