Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8018
Title: Khả quan chất lượng giống thủy sản
Authors: Phương Ngọc
Keywords: Thủy sản
Chất lượng giống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.68-69(1)
Abstract: Giống là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến sản lượng và chất lượng của các vụ nuôi. Hiện nay, việc kiểm soát nguồn giống đã được tiến hành đồng bộ và mang lại những tín hiệu khả quan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8018
ISSN: 0866-8043
Appears in Collections:Thủy sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.250.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.