Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8029
Title: Phân tích hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại cảng Hoàng Diệu (cảng Cần Thơ)
Authors: Võ, Văn Dứt
Lê, Ánh Uyên
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại Cảng Hoàng Diệu giai đoạn 2015 – 2017. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container tại Cảng Hoàng Diệu giai đoạn 2015 – 2017. Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8029
ISSN: B1310197
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.