Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/803
Title: Điểm giao dịch lưu động Agribank - kênh dẫn vốn hiệu quả tới vùng sâu vùng xa
Authors: Agribank
Keywords: Agribank
Điểm giao dịch lưu động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 2 .- Tr.43-44
Abstract: Agribank triển khai Đề án Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng với mục tiêu mở rộng tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các hộ sản xuất, cá nhân ở khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa nhằm phát triển sản xuất hàng hóa, đẩy lùi tín dụng đen, góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống và thu nhập của dân cư.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/803
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.