Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8033
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ huyện Châu Phú – An Giang
Authors: Huỳnh, Thị Kim Uyên
Nguyễn, Thị Kim Tuyền
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng thu nhập của những nông hộ trên địa bàn Huyện Châu Phú - Tỉnh An Giang. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn Huyện Châu phú - Tỉnh An Giang. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ trên địa bàn Huyện Châu phú - Tỉnh An Giang.
Description: 66 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8033
ISSN: B1507608
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
948.53 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.