Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8040
Title: Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Vĩnh Long
Authors: Hà, Mỹ Trang
Trần, Huỳnh Nhi
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Vĩnh Long qua 3 năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Vĩnh Long qua 3 năm 2015, 2016, 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Vĩnh Long
Description: 73 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8040
ISSN: B1510285
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.