Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8046
Title: Hoàn thiện công tác kế toán phải thu và phải trả tại công ty cổ phần dược Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Thúy An
Huỳnh, Ngọc Yến
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán các khoản phải thu và phải trả của tháng 8 năm 2018 tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Sau đó, đánh giá thực trạng công tác kế toán công nợ nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán công nợ và nâng cao hiệu quả quản lí công nợ tại công ty.
Description: 167 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8046
ISSN: B1501997
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.31 MBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.