Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8047
Title: Mức sẵn lòng chi trả cho hoạt động bảo tồn rừng tràm Trà Sư của người dân khu vực thành thị tỉnh Kiên Giang
Authors: Huỳnh, Việt Khải
Nguyễn, Chí Hải
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mô tả thực trạng và tìm hiểu sự hiểu biết của người dân thành thị về rừng tràm Trà Sư. Ước lượng mức sẵn lòng chi trả của người dân thành thị cho việc bảo tồn rừng tràm Trà Sư. Tìm ra mức giá thích hợp để người dân sẵn lòng chi trả. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chi trả của người dân thành thị của tỉnh Kiên Giang. Đưa ra các một số giải pháp để cải thiện vấn đề môi trường nước trong khu vực rừng tràm Trà Sư.
Description: 87 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8047
ISSN: B1412147
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.