Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/806
Title: Thay đổi chiến lược đầu tư dự trữ ngoại hối của các NHTW trong bối cảnh lãi suất âm và một vài đề xuất đối với đầu tư dự trữ ngoại hối của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Minh
Keywords: Dự trữ ngoại hối
Ngân hàng Trung ương
Lãi suất âm
Chiến lược đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 1 .- Tr.7-11
Abstract: Bài viết nói về: Lãi suất âm: khái niệm và diễn biến thực tế trên thị trường tài chính quốc tế; Thay đổi chiến lược đầu tư và dự trữ ngoại hối của các ngân hàng Trung ương trên thế giới trong bối cảnh lãi suất thị trường âm; Một số đề xuất đầu tư dự trữ ngoại hối của Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/806
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.