Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8061
Title: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các đơn vị sản xuất dịch vụ đáp ứng cơ chế tự chủ tài chính – Đại học Cần Thơ
Authors: Phan, Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn, Hà My
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán tại các trung tâm trực thuộc Đại học Cần Thơ. Phân tích hệ thống thông tin kế toán tại các trung tâm trực thuộc Đại học Cần Thơ. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại các trung tâm trực thuộc Đại học Cần Thơ đáp ứng cơ chế tự chủ tài chính.
Description: 212 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8061
ISSN: B1501967
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
16.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.16.238


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.