Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8077
Title: Nguồn nhân lực nông thôn: Thực trạng việc làm và một số vấn đề đặt ra từ góc độ phát triển con người
Authors: Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực nông thôn
Việc làm
Phát triển con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Con người;Số 1 .- Tr.62-73
Abstract: Bài viết tập trung phân tích thực trạng nguồn nhân lực nông thôn, một số chính sách việc làm và tình hình việc làm và tình hình việc làm của lao động nông thôn và chỉ ra một số vấn đề đang đặt ra đối với nguồn nhân lực nông thôn từ góc độ phát triển con người.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8077
ISSN: 0328-1557
Appears in Collections:Nghiên cứu Con người

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_703.85 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.