Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8082
Title: Ứng dụng viễn thám trong ước tính sản lượng gỗ hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau
Authors: Võ, Quốc Tuấn
Dương, Văn Khắc
Keywords: Quản lý đất đai
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh ch ng của công nghệ chế biến gỗ nên nhu cầu sử dụng gỗ ngày càng gia tăng, tình trạng chặt phá rừng trái phép và cháy rừng ngày càng xảy ra phổ biến. Do đ , sức ép lên công tác quản lý tài nguyên rừng là rất lớn với, vì thế việc theo d i, nghiên cứu, tìm ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên rừng một cách hợp lý và hiệu quả là một vấn đề cần làm để đáp ứng đƣợc nhu cầu trên. Nghiên cứu này phân t ch ảnh vệ tinh Sentinel-2 c độ phân giải 10m tại thời điểm năm 2017 thông qua công tác giải đoán tổ hợp màu s gi p ngƣời làm c cái nhìn tổng thể về diện t ch rừng tại hu vực nghiên cứu và ết hợp với hảo sát thực địa từ thành lập đƣợc bản đồ hiện trạng rừng năm 2017 và ƣớc t nh trữ lƣợng rừng s đƣợc t nh dựa vào diện t ch giải đoán. Qua ết quả nghiên cứu cho thấy diện t ch rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau đƣợc giải đoán là 69.467,42 ha. Trong đ trữ lƣợng lâm phần rừng Đƣớc ƣớc t nh trung bình là 27.858.719m3 gỗ tại tỉnh Cà Mau. Việc sử dụng ảnh vệ tinh vào việc giải đoán trữ lƣợng s gi p tiết iệm thời gian và công sức so với phƣơng pháp thủ công truyền thống và quá trình giải đoán cần ết hợp với một số phần mềm c liên quan để hỗ trợ trong việc t nh toán đƣợc ch nh xác và cho ra ết quả tốt hơn.
Description: 54 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8082
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.