Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/813
Title: Chính sách tín dụng với việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn
Authors: Tô, Ngọc Hưng
Keywords: Chính sách tín dụng
Nông nghiệp
Nông thôn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 3+4 .- Tr.110-114
Abstract: Nông nghiệp và nông thôn đóng một vai trò cốt yếu trong cơ cấu kinh tế của một quốc gia, đặc biệt với Việt Nam. Nông nghiệp, nông thôn muốn được đẩy mạnh và bền vững thì nguồn vốn, đặc biệt là vốn tín dụng của khu vực này phải được chú trọng. Nhận định được điều này, Chính phủ cùng các ban ngành đã đề ra nhiều phương án với mong muốn cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển toàn diện nông thôn, từ đó nâng cao đời sống của nông dân. Chính phủ có chính sách khuyến khích hỗ trợ việc cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thông qua chính sách điều hành tiền tệ. Chính sách xử lý rủi ro phát sinh trên diện rộng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các chính sách cụ thể khác trong từng thời kỳ. Các chính sách tín dụng được Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhằm thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn từ năm 2010 cho tới nay bao gồm chính sách đối với các tổ chức tín dụng và chính sách đối với các đối tượng vay vốn.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/813
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.08 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.