Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8139
Title: Ảnh hưởng của độ mặn lên sự tăng trưởng và một số chỉ tiêu sinh lý của cá lóc (Channa striata) giai đoạn bột lên hương
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Nguyễn, Thị Xuân Mai
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và các chỉ tiêu sinh lý lên cá lóc ở giai đoạn bột. Cá lóc bột được sử dụng để bố trí thí nghiệm ở các mức độ mặn 0‰, 3‰, 6‰, 9‰ và 12‰, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Quá trình tiến hành thí nghiệm, mẫu cá được thu vào ngày 0, 30, 60, 90 và 110 nhằm đánh giá sự tăng trưởng, tỉ lệ sống và thu mẫu máu vào ngày 110 để đánh giá các chỉ tiêu sinh lí máu bao gồm mật độ hồng cầu, bạch cầu, hemoglobin, hematocrit, hàm lượng glucose, áp suất thẩm thấu và các ion Na+, Cl- trong huyết tương của cá. Sau 110 ngày nuôi, kết quả thí nghiệm cho thấy ASTT giữa các nghiệm thức khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05), cao nhất là ở nghiệm thức 0‰ (298,1±13,3 mOsm/kg) và thấp nhất ở nghiệm thức 9‰. Nồng độ glucose giữa các nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05), ở nghiệm thức 0‰ có nồng độ glucose cao nhất (94,47±11.50 mg/100ml), thấp nhất ở 9‰ (77,14±3,61 mg/100ml). Nồng độ các ion Na+, Cl- tương đối ổn định từ 0-9‰. Tỷ lệ sống của cá đạt giá trị cao nhất ở 3‰ và thấp nhất ở 12‰. Cá lóc có tốc độ tăng trưởng của cá về khối lượng cao nhất ở 0‰ và thấp nhất là 12‰. Các chỉ tiêu hồng cầu, bạch cầu, hemoglobin, hematocrit đều giảm khi độ mặn tăng lên và thấp nhất là ở 9‰.
Description: 19tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8139
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
705.13 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.188.89


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.