Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81411
Title: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực lao động - Thực trạng và những khía cạnh pháp lý đặt ra
Authors: Trần, Thị Thúy Lâm
Nguyễn, Việt Hùng
Keywords: Thoả thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực lao động
Bảo vệ bí mật kinh doanh
Người sử dụng lao động
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 01 .- Tr.47-56
Abstract: “Thoả thuận hạn chế cạnh tranh ” (non-compete agreement) trong lĩnh vực lao động đã được ghi nhận trong pháp luật lao động của một số quốc gia nhằm bảo vệ bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động, hạn chế sự cạnh tranh không lành mạnh từ các đối thủ cạnh tranh. Pháp luật Việt Nam chưa có quy định trực tiếp vê “thỏa thuận hạn chế cạnh tranh” trong lĩnh vực lao động đã dẫn đến sự lúng túng của của các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết một số vụ tranh chấp xảy ra trong thực tế. Bài viết phân tích về thoả thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực lao động, thực trạng pháp luật và những khía cạnh pháp lí đặt ra đối với những thỏa thuận này từ một số vụ việc trên thực tế; đưa ra kiến nghị nhằm xây dựng khung pháp lí về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực lao động ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81411
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.07 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.