Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8154
Title: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tra (Pagasianodon hypophthalmus) giai đoạn cá hương lên cá giống trong điều kiện nhà lưới
Authors: Nguyễn, Thanh Phương
Trần, Phước Hòa
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá sự ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tra , giai đoạn từ cá hương lên cá giống trong điều kiện nhà lưới. Cá tra (3 g/con) được sử dụng để bố trí thí nghiệm ở 3 điều kiện: Nhà màng, mai che, ngoài trời trong thời gian 2 tháng. Sau 2 tháng thí nghiệm tiến hành thu mẫu máu để phân tích các chỉ tiêu sinh lý như: hemoglobin, hematocrit, glucose; Thu mẫu ruột và dạ dày để phân tích enzyme chymotrysine, trypsine, pepsine, hoạt tính α- Amylase. Kết quả sau 60 ngày thí nghiệm chỉ tiêu sinh lý hematocrit và hemoglobin cao nhất ở nghiệm thức ngoài trời lần lượt là 33,9±0,85 %, 10,43±0,57 (g/100mL) thấp nhất ở nghiệm thức mái che lần lượt là 33,9±1,44 %, 9,32±0,54 (g/100mL), nồng độ glucose cao nhất nghiệm thức nhà màng 102,02 ±12,95 (mg/100mL) khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 2 nghiệm thức còn lại. Hoạt tính enzyme tiêu hóa cao ở nghiệm thức nhà màng và ngoài trời. Khối lượng cá, tăng trưởng tuyệt đối, tăng trưởng tương đối cao nhất ở nghiệm thức nhà màng lần lượt là 29,5 (g/con), 0,4408 ±0,04 (g/ngày), 3,801±0,152 (%/ngày) và khối lượng cá, tăng trưởng tuyệt đối, tăng trưởng tương đối thấp nhất ở nghiệm thức mái che lần lượt là 23,7 (g/con), 0,3445 ± 0,06 (g/ngày), 3,426 ±0,268 (%/ngày). Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) ở nghiệm thức mái che cao nhất 1,44 ± 0,23% và nghiệm thức ngoài trời thấp nhất 1,22± 0,207%. Tỉ lệ sống cá tra cao nhất ở nghiệm thức ngoài trời 74,1% và thấp nhất ở nghiệm thức mái che 45,1%. Nhìn chung, nhiệt độ cao và ổn định của nhà màng gia tăng hàm lượng hematocrit và hemoglobin gia tăng hoạt tính enzyme trong ruột và dạ dày cá tra, làm gia tăng tốc tăng trưởng. Vì vậy, nghiệm thức nhà màng là điều kiện thuận lợi cho cá phát triển và tăng trưởng tốt.
Description: 11tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8154
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
718.48 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.188.89


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.