Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81546
Title: Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình và gợi mở đối với Việt Nam
Authors: Trần, Ánh Tuyết
Keywords: Kinh nghiệm của Trung Quốc
Xây dựng đảng về đạo đức
Đảng viên
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .-Tr.03-14
Abstract: Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gánh vác sứ mệnh quan trọng là lãnh đạo nhân dân Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách sâu rộng và thực hiện mục tiêu phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa. Nhiệm vụ này đòi hỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tăng cường hoàn thiện chính mình để có thể đáp ứng được những yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, việc tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên là yêu cầu tất yếu và cấp bách hơn bao giờ hết. Bài viết trình bày và phân tích một số chủ trương, biện pháp được coi là kinh nghiệm chủ yếu trong công tác này của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay và đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81546
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.