Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81548
Title: Nghiên cứu so sánh mô hình quản lý báo chí ở Việt Nam và Trung Quốc
Authors: Phạm, Chiến Thắng
Tạ, Thị Nguyệt Trang
Keywords: Quản lý
Báo chí
Việt Nam
Trung Quốc
Chính trị
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .-Tr.26-34
Abstract: Bài nghiên cứu tổng quan so sánh mô hình quản lý báo chí của Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay để đánh giá những điểm giống và khác trong hoạt động quản lý báo chí của chính phủ hai nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy những điểm chung trong mô hình quản lý báo chí của hai quốc gia thể hiện qua vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc chỉ đạo, giám sát và những quy định, điều lệ và các bộ luật về hoạt động báo chí xuất bản; hai điểm khác biệt chính gồm mô hình tập đoàn báo chí và quy định về quyền tiếp cận thông tin của báo chí. Các kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra mô hình quản lý báo chí ở Việt Nam và Trung Quốc được thực hiện theo mô hình từ trên xuống, trong đó, Đảng Cộng sản của hai nước đóng vai trò quan trọng nhất trong việc định hướng về tư tưởng cũng như kiểm tra, giám sát báo chí.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81548
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.