Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81548
Nhan đề: Nghiên cứu so sánh mô hình quản lý báo chí ở Việt Nam và Trung Quốc
Tác giả: Phạm, Chiến Thắng
Tạ, Thị Nguyệt Trang
Từ khoá: Quản lý
Báo chí
Việt Nam
Trung Quốc
Chính trị
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .-Tr.26-34
Tóm tắt: Bài nghiên cứu tổng quan so sánh mô hình quản lý báo chí của Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay để đánh giá những điểm giống và khác trong hoạt động quản lý báo chí của chính phủ hai nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy những điểm chung trong mô hình quản lý báo chí của hai quốc gia thể hiện qua vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc chỉ đạo, giám sát và những quy định, điều lệ và các bộ luật về hoạt động báo chí xuất bản; hai điểm khác biệt chính gồm mô hình tập đoàn báo chí và quy định về quyền tiếp cận thông tin của báo chí. Các kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra mô hình quản lý báo chí ở Việt Nam và Trung Quốc được thực hiện theo mô hình từ trên xuống, trong đó, Đảng Cộng sản của hai nước đóng vai trò quan trọng nhất trong việc định hướng về tư tưởng cũng như kiểm tra, giám sát báo chí.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81548
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.