Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81553
Title: Chính sách và cách ứng xử của người Việt với người Hoa ở Việt Nam qua tài liệu Hán nôm
Authors: Đinh, Khắc Thuân
Keywords: Người Hoa
Chính sách
Cách ứng xử với người Hoa
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 01 .-Tr.47-57
Abstract: Người Trung Quốc đến làm ăn, định cư lâu dài ở Việt Nam, hình thành cộng đồng người Trung Quốc, thường được gọi là người Hoa, hay Hoa kiều. Người Hoa đến Việt Nam từ khá sớm, nhưng sự di cư thành tổ chức và liên tục mới bắt đầu từ thời Lê cuối thế kỷ XVII đến triều Nguyễn thế kỷ XIX. Vậy, triều đình nhà Lê, Nguyễn đã có chính sách gì và cách ứng xử như thế nào với cộng đồng người Hoa ngày càng lớn mạnh ở Việt Nam? Thông qua tư liệu Hán Nôm mà cụ thể là nguồn tư liệu thư tịch Hán Nôm, tài liệu lưu trữ và tài liệu văn bia Hán Nôm, bài viết giới thiệu một vài khía cạnh trong chính sách và cách ứng xử của người Việt với người Hoa, nhằm quản lý, giữ gìn an ninh, đồng thời cũng tạo điều kiện cho cộng đồng người Hoa sinh sống, làm ăn vì lợi ích của họ và đóng góp cho lợi ích quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/81553
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.